ข้อมูลบุคลากร

นายวันชัย คำเทพ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นางสาวอานงค์  ใจรังกา
   ตำแหน่ง ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา คบ. สุขศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
  นายดำรงค์ ไหมสุข
 ตำแหน่ง ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา คบ. เกษตรศาสตร์
นางสุวิมล  จันเรียน
    ตำแหน่ง ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา คบ.ประถมศึกษา
นางปราณี  เมืองพุ่ม
   ตำแหน่ง ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา คบ. ปฐมวัย
นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 ตำแหน่ง ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา คบ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
นางจินตนา  แก้วสุข
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา คบ. ปฐมวัย
นางนุชนาฎ  คำเทพ
   ตำแหน่ง ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.. ประถมศึกษา,คณิตฯ
ศษ.ม .วิจัยและสถิติการศึกษา
นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง
ครู คศ. 3
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

นายเรวัช  ตามูล
   ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
นางธัญญารัตน์  ตามูล
   ตำแหน่ง ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์  หลักใหล
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายกฤษฎา ประสารยา
 ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. พลศึกษา

นายปาณัสม์ ชุมภูยาละ
  ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา คบ. สังคมศึกษา
นายฉัตรกมล สนแตง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ดนตรีสากล
นางสาวชนิกานต์  แสงดี
   ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.ประวัติศาสตร

นางสาวกุลกันยา คชสาร
 ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา คบ. ภาษาไทย

นางสาวนวรัตน์ เสมสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
คบ. ภาษาไทย
นางสาวมณีรัตน์ สุดเต้
 ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา คบ. คณิตศาสตร์
นางสาวประไพ ขุนพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วุฒิการศึกษา คบ.คณิตศาสตร์

นางสาวดุษฎีพร อู่ทรัพย์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา คบ. ปฐมวัย
นางนภาพร เดโชชัย
   ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คบ. จิตวิทยา
นางสาวนารีรัตน์  นวลแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
นางสาวพวงรัตน์ มีดา
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
วุฒิการศึกษา
นางสาวสุนัน  ต๊ะปึง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา บธ.บ..บัญชี
นายคำ คำเขื่อน
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา