ประวัติของโรงเรียน

            
      โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)   เดิมชื่อ  โรงเรียนหาดล้าอนุสรณ์  1  เพื่อเป็นการใช้ชื่อที่ตรงกับชื่อเดิม  เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหาดล้าเหนือ  ตำบลหาดล้า  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์    มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
พ.ศ. 2513   ได้ก่อสร้างโรงเรียนนี้ขึ้น  ด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  อาคารเรียน  ป.1  ฉ ขนาด  4  ห้องเรียน ในที่ดินจัดสรรของนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน  กรมประชาสงเคราะห์ มีเด็กอพยพมาจากเขตน้ำท่วมอำเภอท่าปลาหลายตำบล   ซึ่งเป็นท้องถิ่นเดิมเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่  29  เมษายน  2514  มีนักเรียนทั้งหมด 148  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1  ถึง ป.4  มีอัตรากำลัง   4   คน
พ.ศ.  2515  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  แบบไม่บังคับได้อัตรากำลังเพิ่ม 1 อัตรา  และ  ทางโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1  หลัง 1 ห้องเรียน ขนาด  3  คูหา  6  เมตร  ใช้งบประมาณ  400 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ครั้งแรกเมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2515  มีนักเรียนจำนวน  13  คน
พ.ศ.  2516  ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนชุมชนร่วมจิตวิทยา”  และ ทางคณะครูร่วมกับ
ประชาชนได้ร่วมกันสร้างส้วม  2  ที่นั่ง  1 หลัง และได้สร้างเสาธงชาติชนิดถาวรและรั้วลวดหนาม ในปีเดียวกัน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้อัตรากำลังเพิ่ม  1  อัตรา
พ.ศ. 2518   ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างบ้านพักครู   จำนวน   1   หลัง และส้วม  จำนวน  1  หลัง  2  ที
พ.ศ.  2519   ได้ร่วมกับคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนสร้างสนามเด็กเล่น และสร้างอาคารเรียนขึ้น   1  หลัง ขนาด  3  ห้องเรียน  และขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป. 6  พร้อม ได้รับงบประมาณจัดสร้าง  โรงฝึกงาน  1  หลัง
พ.ศ. 2520  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สร้างส้วม  2  ที่นั่ง  อาคารเรียน ป. 1   ฉ  ขนาด  3  ห้องเรียน  1  หลัง     ทางโรงเรียนได้รับบริจาคเงินซื้อ
เครื่องตัดหญ้า  จำนวน   1   เครื่อง
พ.ศ. 2521  ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติและได้เปลี่ยนหลักสูตรการสอนมาเป็น หลักสูตร พ.ศ. 2521

          พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง แบบ อต.002 ขนาด  4  ห้องเรียน
พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง  3  ที่นั่ง ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 27  ไร่  87 ตารางวา    นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาโรงเรียนได้ปรับปรุงการเรียนการสอนและอาคารเรียนให้เจริญก้าวหน้า  มีไฟฟ้า  น้ำประปาใช้
พ.ศ.  2529   ได้รับงบประมาณจัดสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง   72 ม.   ยาว   102  เมตร           งบประมาณ  100,000  บาท
พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณ 80,000  บาท  จัดสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง
พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณจากบริษัทซิว - เนชั่นแนล  สร้างอาคารเรียน  1  หลัง 4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,330,000  บาท    
พ.ศ.  2540   ทางราชการได้ทำการย้าย นายเดชชาติ  แปงการิยา ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2  และได้ทำการย้าย นายอดุลย์  แปงการิยา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนร่วมจิตวิทยา  
พ.ศ.  2544   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 
พ.ศ.  2549   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29  จำนวน 1 หลังงบประมาณ 2,030,000 บาท 
พ.ศ.  2553    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน  1  หลัง  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2556    ได้รับงบประมาณติดตั้ง ห้อง E-classroom  จำนวนงบประมาณ 927,000  บาท
พ.ศ. 2557   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมฟ้าเพดานอาคารเรียน ป1 ฉ จำนวน 320,000 บาท

ประวัติผู้บริหาร
1. นายเกษม    แปงการิยา             ตำแหน่งครูใหญ่                     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2525
2. นายวุ่น   แปงการิยา                 ตำแหน่งครูใหญ่                     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2528
3. นายเดชชาติ  แปงการิยา             ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2540
4. นายอดุลย์  แปงการิยา               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2555
5. นายวันชัย  คำเทพ               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555– ปัจจุบัน